Panimula |
  Aming Paaralan | Aming Komunidad | Paglalahad ng Datos | Talasanggunian
 

 

Create new account
View Guestbook

English Version

Paglalahad ng Datos

Project Title: Ang Pagkaka-Ugnay ng Lahat
Project URL:
http://www.msc.edu.ph/cyberfair_2008/environmental_awareness1
Category:Environmental Awareness and Issues

Coached by Science Department
E-Mail contact: lsp@msc.edu.ph
Paaralan: VYP MSC High School
Ang website ng aming paaralan :http://msc.edu.ph

Bibliography and Citations:Pumunta sa Talasanggunian


Ang proyekto ay kasalakuyan pang ginagawa ngunit ang paglalahad ng datos ay natapos noong February 15, 2008.

Malawakang Pagtingin sa Proyekto

Katangian ng Aming Komunidad

Mula sa pusod ng Luzon, ang ating lungsod ng San Pablo o mas kilala sa tawag na “Ang Lungsod ng Pitong Lawa“ ay mas maituturing na isang probinsya kaysa sa isang lungsod. Ang ating bayan ay nakahalintulad sa isang pueblo. Ang bayan ay maraming gusali para sa pag-aaral, sa kalakalan, relihiyon at panlipunan. Ang ilaya ng bayan ay bulubundukin at kagubatan.

Ngunit karamihan sa mga tao ay naninirahan at namumuhay sa bukid. Ang ama o haligi ng tahanan ang bumubuhay sa kanilang pamilya habang ina o ilaw ng tahanan ang nag luluto at nag aasikaso sa bahay at sa kanilang mga anak. Tradisyonal na ang pag sisimula sa ibang pamilya. Naging tradisyon na din ang pag hahanda tuwing piyesta para sa pasasalamat sa santong si San Pablo para sa ibinigay na masaganang ani at biyaya.

Maraming taga-San Pablo ang nangangarap makipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil sa pangarap na ito, maraming mga kabataan ang nag-aaral para sa ganitong layuning.

Marami ang hindi nakakapansin na tayo ay mapalad dahil sa ating malawak na lupang sakahan, pinagkukunan ng malinis at maiinom na tubig, mga ibat-ibang mga halaman at mga hayop dito sa San Pablo . Mapalad tayo sa mga likas na yaman na kayang ibigay ang pangangailangan ng mga mamamayan. Ang ating pamayanan ay tahanan din ng mga magagaling sa sining ng iba't-ibang larangan.

Gayon pa man, nakalulungkot isipin na maraming mga tao sa ating pamayanan ang namana ang kulturang patriyarkal o pamumuno ng kalalakihan sa ating kultura. May mga nagpapakasiga para sila ay respituhin at makilala. Lagananp din ang kaisipang “one-time-big-time” na nagbibigay-daan sa kasakiman at uhaw sa kayamanan. Dumadami rin ang bilang ng mga kabataan na hindi nag-aaral. Ang pagkakalulong sa droga ay nagiging suliranin na rin. Ang ating bayan ay nalulugmok at ito ay patuloy na malulugmok kung wala tayong aksyon na gagawin.

Buod ng Aming Proyekto

Ang ating henerasyon ay nahaharap sa mabilis na paglapit ng unos. Tayo ay mayroong mga isyu sa global warming, pagkasira ng ozone layer, paglubog ng bio-diversity. Sa pang lokal naman ay ang ating mga lawa ay nanganganib, ang mga kagubatan ay nagiging tapunan ng basura, at ang mga niyog na pundasyon ng ating ekonomiya ay nasisira na. Ang ganitong mga isyu ay nangangailangan ng pandaigdigang atensyon. Dahil sa mga aktibidad ng mga tao, ang kalikasan na nagbibigay buhay ay unti-unting namamatay. Maraming mga tao ang nagsasawalang-bahala sa kahalagahan ng kapaligiran. Sila ay manhid na sa mga epekto ng pagkasira nito. Nawawala na rin ang kanilang pagpapahalaga dito.

Ang website ay isang “digital information tool” tungkol sa ating kalikasan. Ang website ay magtatalakay ng mga epekto ng mga nakagawian nating gawin na naglalagay satin sa panganib. Ang proyekto ay may tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay magtatalakay ng mga isyu tungkol sa pagtanda ng ating lawa. Ang prosesong ito ay eutrophication. Ito ay mag papakita ng mga dahilan ng eutrophication na mas pinaiigting ng mga gawain ng mga tao.

Ang ikalawang bahagi ay ang isyu ng pagkaubos ng mga kagubatan dahil sa pagdami ng basurahan. Ito ay magpapaliwanag sa pagliit ng mga kagubatan dahil sa paglalaan nit na maging tambakan ng basura ng ating lungsod. Ito ay magtatalakay sa wastong pagtatapon ng basura at talakayin ang ilang proyekto ng gobyerno para sa isyung ito.

Ang ikatlong bahagi ay tungkol sa pag kakalbo ng mga plantasyon ng niyog. Ito ay patungkol tungkol sa lupang agricultural na nagiging bahayan. Ang plantasyon ng niyog ay hilaw na yaman para sa lokal na industriya.

Ang website na ito ay daan para isa-isahin ang mga isyu para sa pampublikong kalahatang kaalaman; at umaasang magtutulong-tulong para maging aktibo sa pakikibaka laban sa maling mga gawain.

Tema ng CyberFair

Ang temang “Learn and Unite“ ay napapanahon lalo na sa aming kategorya. Ang mga isyu pangkalikasan ay mga suliranin na kailangan ng kaliwanagan at maaaring malutas sa pamamagitan ng mga ating aksyon. Karamihan sa nakasanayan natin ay nakakasira sa ating kalikasan, dahilan ito ng ating kulang sa pagpapahalaga natin sa kapaligiran. At ang pagkakulang nating ito ay mula sa kakulangan ng ating kaalaman. Ang pagiging ignorante ay isang suliranin.

Ang proyektong ito ay nagbibigay kaalaman kung paano nabubuhay ang kalikasan. Ito ay nagbibigay ng gamit na ukol sa sa lokal na kaalaman. Nagpapaliwanag ito ng mga batayang konsepto sa agham pangkalikasan. Ang mga batayang konseptong ito (tulad ng araw bilang bukod tanging pinagkukunan ng enerhiya, pagtitipid at paraan ng kalikasan sa pagrerecycle, ang agham ng eutripikasyon) ay hindi alam ng karamihan ng tao. Ang pagkakatuto sa mga batayang konsepto ay magbibigay daan upang malaman na mayroong suliraninng pangkalikasan, suliranin na magreresulta sa trahedya. Ito ay magsisimula ng isang proseso sa pagbibigay ng solusyon. Ang pagkabatid ay isang magandang simula.

Ang kanya-kanyang pagkilos ay maganda ring simula. Ngunit mas kayang-kaya kung sama-sama. Ang proyektong ito ay magbibigay ng spasyo para magkaisa ang mga taong nagpapahalaga sa ating kalikasan. Ito ay mag-iimbita para maki-isa at maging bahagi ng solusyon. Ang pagkakaroon ng mga kuro-kuro ay isa ring paraan upang magkaisa tayo at matuto at masabi din natin ang ating mga saloobin. Maa-abot natin ang ating mithiin at may pag-asang maipahiwatig natin ito sa nakakarami.

Ang Aming Paggamit ng Kompyuter at Internet

A. Porsyento ng mag-aaral na gumagamit ng Internet sa bahay: 40%
B. Bilang ng workstations na may Internet sa loob ng silid: 8
C.Bilis ng koneksyong ginagamit sa loob ng silid: dedicated connection (256 kbps)
D. Bilang ng taon na konektado an gaming silid sa Internet: 11 years
E. Mga karagdagang komento ukol sa kompyuter at/ o paggamit ng internet:
Ang koneksyon n gaming paaralan ay mula sa MSC.net (www.msc.net.ph). An gaming paaralan ay may sariling server.

Mga Problemang Kailangan naming Malagpasan

Ang suliranin sa pagsagip sa kalikasan ay mahirap. Kailangan natin oras,materyales, pinansyal na suporta ar iba pa upang maisagawa ang proyektong ito.

Ang oras ay napakahalaga lalo na sa mga mag-aaral na tulad namin. Kinakailangan din ng oras ang aming mga takdang aralin. Ang grupong ito ay nagmula din sa ibat-ibang baryo maging sa ibang munisipalidad. Dahil ditto, kailangan naming matapos ang mga pagpupulong bago mag 4:30 ng hapon. Mayroon ding kakulangan sa impormasyon susuporta sa aming paninindigan, mga impormasyon magpapatunay nito.

Nangailangan din kami ng pinansyal. Ang iba sa mga gastusin kagaya ng pagkopya ng mga dokyumento, pamasahe, at iba pang gastusin ay naggaling sa aming mga bulsa. Kami ay mga estudyante na may limitasyon ang baon.

Ngunit, sa paglutas ng suliraninng ito nakakatulong sa amin kung paano maging disiplinado sa mga gastusin at paggamit ng oras. Kasama din dito ang pagkakatuto upang maging malikhain at matipid sa aming pagsasagawa ng aming mga gawain upang matapos ang proyektong ito.

Ang Sound Bite ng Aming Proyekto

Tinulungan tayo ng CyberFair na magkaroon ng kamalayan sa kasalukuyang kondisyon at sitwasyon ng ating komunidad at ng ang ating kapaligiran. Binibigyan tayo nito ng bago at malinaw na pananaw na ang ating kapaligiran bilang ating nag-iisang tahanan at tanging nagbibigay buhay. Pinapalawig din nito ang ating kaalaman sa kung papaano nagbibigay-buhay ang ating kalikasan para sa mga nakatira dito. Pinakita nito na tayong mga tao ay hindi naghaharing uri sa mundong ibabaw, datapwat tayo ay dapat magkaroon ng kaisipan na tayo ay bahagi lamang ng isang masalimuot at buhay na sistema.

Ang pag-aaral na ito ay mas magiging kapaki-pakinabang kung magiging dahilan ito upang ang mga tao ay gumawa ng kaukulang aksyon. Ang magkakaugnay na kamalayan ay dapat siyang nagsisilbing ugat ng magkaka-isang pagkilos. Mas maraming tao ang nagkakaisang diwa, Mas marami ang makikinabang at ito ay tatagos sa lahat ng bahagi ng kalikasan. Ito ang magbibigay daan sa matiwasay na pamumuhay ng lahat ng may buhay.

Paano sinusuportahan ng inyong mga aktibidades at pagsasaliksik ang mga batayan, kinakailangang gawain at batayan ng kurikulum?

Ang aming proyekto ay tumutukoy sa pandaigdigang pag-aalala sa mga suliraning pangkalikasan. Kaming mga kabataang tagapagmana ng sandaigdid, kailangan naming mabatid ang mga suliraning pangkalikasan.

Sa aming paaralan, kami ay nakatuon sa pagtalakay sa isyung panlokal. Marami na rin kaming natutunan sa agham ng kalikasan na nagbibigay linaw sa mga kaganapan sa aming komunidad.

Natutunan din namin na tayong mga to ay isang bahagi lamang ng isang napakasalimuot na sistema. Nalaman naming na kailangan nating sundin ang batas ng kalikasan at ihalintulad natin ang ating mga gawain sa magandang disenyong ito. Binigyang daan ding ng proyektong ito na mapaunlad naming an gaming kakayahan sa pananaliksik. Kailangan namin suportahan ng matibay na ebidensya an gaming mga pananaw. Kailangan naming bigyan linaw ang mga isyu sa pamamagitan ng kabihasaan sa agham. Ito ay magpapatibay sa aming kredibilidad na mangipluwensya ng iba para sa ating layunin.

Ang paggamit ng internet sa pagtuturo at pag-aaral ay mas epektibo kaysa tradisyunal na proseso ng pagtutro dahil ang halos lahat ng impormasyon ay makikita na sa internet . Ngunit sa kadahilanang karamihan ng mga opisina ng gobyerno ay tradisyonal, kailangan pa rin namin matuto nito.

Elemento ng Proyekto

Elemento ng Proyekto #1

Ano ang mga gamit at teknolohiyang pang-impormasyon ang ginamit nyo para matapos and inyong proyektong Cyberfair?

Kaming mga tinaguriang internet babies ay mapapalad dahil ngayong aming kabataan, ang internet ay nagging isang napakalakas na kasangkapang pang-kaalaman. Halos lahat ng impormasyon ay makikita sa world-wide-web at ito ay abot na ng ating mga daliri. Halos lahat ng impormasyon ay maaring gawing digital at maibahagi sa buong mundo. Merong internet access sa aming paaralan at kalat ang cybercafé sa buong lungsod.

Ang mga gamit na digital ay malaking pakinabang para sa pag gawa ng proyektong ito. Pinabuti ng SMS, MMS, YM Email ang aming komunikasyon. Napakdali na ng cellphone halos lahat ng tao ay mayroon. Iba't Iba na ang cellphone ngayon. Mrami pa ang may digital camera na malaki ang nadagdag sa gamit nito. Ang mga microflash drives, MP3-players at iba pang kagamitang tulad nito ay nakatutulong sa pagimbak at pamamahagi ng impormasyon. Dahil sa teknolohiya maari na nating isiksik ang napakaraming impormasyon na walang karagdagang bigat sa ating bulsa.

Ang mga digital cameras ay ginawang mukhang propesonal an gaming mga litrato. Kuha lang kami ng kuha ng larawan hanggang sa makakayanan ng aming memory cards na walang pag-aalala na maubusan ng film. Maaari na natin agad makita muna ang litrato bago pa nating kuhain. Sa paulit-ulit na pag kuha ng litrato, kami ay naging bihasa. Ang digital video ay possible sa pag dodukumento.

Ang mga flash animation ay magandang kasangkapan sa pag-aaral. Ang motion ay mas madaling intindihin kaysa sa stills, sa makatuwid ito ay mas magandang material sa pag-aaral.

At syempre pa, kailangan naming bigyang parangal ang malalaking tulong sa aming proyekto, ang personal computer.

Elemento ng Proyekto #2

Sa anong mga paraan kayo nagsilbing mga ambassador o tagapagsalita para sa inyong proyektong CyberFair?

Sa pag sali sa isang proyekto tulad ng Cyberfair ay nakatutulong sa atin sa pag papakitang ating kagustuhan at malasakit para sa ating kalikasan. Sana matutunan ng ibang tao na ang ating kalikasan ay mahalaga. Nakipagusap kami sa pampublikong opisyal at mga taong nakapaligid sa ating pamayanan. Bilang isang taga pagsalita nasabi namin sa mga tao kung ano ang kailangan para magawa ang ating parte sa pag papanatili ng ating kalikasan.

Nag papakita din ito ng tamang pag gamit ng teknolohiya. Ang teknolohiya ay nag papadali ng ating gawain. Nag bunga ng pagkakaibigan sa isa't-isa. Tumutulong din ito para gumawa ng sama-sama para matapos ang gawain. Sa huli, meron kaming kasiyahan sa pag gawa ng proyektong ito. 

Elemento ng Proyekto #3

Ano ang naging impak o epekto ng inyong proyekto sa inyong komunidad?

Sa aming paggawa ng proyektong ito, naiba ang aming pagtingin sa mga usapin tungkol sa ating kapaligiran. Ang ating ecosystem pala ay ang basihan ng ating buhay. Ang ecosystem na ito ay ang buhay ng aming henerasyon (at nang mga susunod pa) at nararapat lang na pilitin nating ito ay mapabuti. Ang mga problema ng ating kapaligiran ay nagpapatong-patong na at ang epekto nito ay unti-unti na nating nararamdaman. May iilan na ang gumagawa na ng paraan upang masulusyonan ang mga problemang ito. Ang mga pelikula napanood ay naging malaking bahagi upang matuklasan ng ating komunidad ang nangyayari sa ating kapaligiran. Ang mga tao ay unti-unting nagiging mapanuri sa mga usaping pang-ekolohikal.

Sa aming pakikisalamuha sa iba't ibang opisina ng aming bayan, natuto kami sa isa't isa. Marami sa mga opisina ay nag-bahagi ng mga kasaysayan ng ating kapaligiran. Matapos yan, amin namang ipapaliwanag ang agham sa usaping ito. Halimbawa, ang agham ng eutrophication ay hindi gaanong naiintindihan ng mga sa mga lokal na opisina ng pamahalaan. Mahirap mang sabihin, ang ibang tao may kakulangan sa pagkaka-unawa sa kung papaano nagbibigay-buhay ang ecosystem. Kailangan nating maintindihan ang hudyat ng kalikasan na ibinibigay sa atin. Kailangan din nating malaman ano ang ating katungkulan sa ating kalikasan. Sa gayon, kailangan nating matuto nang sabay-sabay at ang bawat isa ay maging bahagi ng solusyon./p>

Kami ay umaasa, na katulad ng nangyari sa amin, na magbabago ang pagnanaw ng komunidad sa paraan na makikita nila ang mahusay nating kalikasan. Ang bagong pananaw na ito ng magsisibol sa pagmamalasakit. At dito isisilang ang pag-angkin natin ng ating pananagutan sa kalikasan. Umaasa kami na matututo ang aming komunidad. Tayo ay magkaka-isa at ang bawat isa ay solusyon ng ating suliraning pangkalikasan.

Elemento ng Proyekto #4

Paano nakatulong sa inyong proyekto ang ibang miyembro ng inyong komunidad?

Ang proyektong ito ay hindi magiging matagumpay kung walang mga taong nagbigay ng ilang payo at tumulong sa aminupang ito ay makumpleto, Gusto namin silang pasalamatan para sa kanilang pakikibahagi upang ang proyektong ito ay maging matagumpay.

Gusto naming pasalamatan ang iba't-ibang opisina ng lungsod ng San Pablo para sa mga impormasyon na kinakailangan. Ang Solod Waste Management ng lungsod ng San Pablo ay pinasasalamatan namin dahil sa kanilang kabaitan na maibahagi ng mga litrato ng tambakan ng basura. Si G. Ramon de Roma at G. Al Genove ng San Pablo City Water District ay nag paliwanag at nag bigay ng mga impormasyon na tumutukoy sa kagubatan. Nag bigay rin sila ng ilang impormasyon at materyales tungkol sa lawa ng lungsod ng San Pablo. Ang Office of City Planning naman lalo na lalo na si Gng. Cristy Samiano ay nag bahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa mga plantasyon ng niyog.

Gusto rin naming pasalamatan ang website ng Wow Philippines www.wowphilippines.com para sa ilang impormasyon tungkol sa ating bansa, ang Cyberfair entry sa taong 2004 na paradise Lost, "Paradise reborn" para sa impormasyon sa fish kill na naganap sa aming lungsod, mga guro ng MSC High School para sa tulong at payo. Ang Batang Athika para sa seminar na kanilang ginawa sa aming paaralan na tumutukoy sa mga nangyari sa ating kapaligiran.

Gayundin, pinasasalamatan namin ang tulong nina Mariel Jewel Aranza Flores at Mary Honeylette Escano Laysa sa disenyo ng website. Sa mga mag-aaral ng MSC na nakibahagi ng kanilang panulat. Sa lahat ng taong tumutulong sa amin, maraming salamat po!

Mga Natuklasan, Aral at Mga Surpresa

Bilang isang mag-aaral, una inisip kong ang pagsali sa isang paligsahan tulad ng “Cyberfair” ay isang pagaaksaya ng aking oras, pero sa maraming araw ng pag-iisip kung ako'y sasali, nalaman ko na ako'y mali sa aking iniisip.

Ang paligsahan “Cyberfair” ay sumusuporta para mapalawak ang kakayahan sa paggamit ng kompyuter at tumutulong para gumawa ng magkakasama at para maabot ang aming mga pangarap sa buhay.

Sa ikatatapos n gaming proyekto, nakipag-usap kami sa mga tao sa aming pamayanan. Sinabi namin ang lahat ng tungkol sa proyekto aming ginagawa at kung paano sila makatutulong para sa ikatatagumpay ng proyekto.

Ang proyektong “Cyberfair” aynagbigay ng malaking kaibahan sa amin, kasi ito'y nagbibigay ng iba't ibang impormasyon kung paano sila makatutulong ang mga estyudante sa maraming suliraninng hinaharap ng ating bansa. Sa ngayon, nakadadanas tayo ng maraming suliranin kaya kailangan nating magtulungan.

Masyado akong nasorpresa ng malaman kong ang Cyberfair ay isang daan para makontrol ang posibleng epekto ng mga ginagawa ng mga tao para masira ang kapaligiran. Ang mga tao ay maaaring magdusa sa lahat ng kanilang maling ginagawa.

Natutunan ko ring kahit ang maliit na pagkakamali ay may malaking epekto at ang tao ay isa sa mga daan para magkaroon ng malaking pagbabago at maging malinis ang ating kapaligiran, kaya nagdesisyon akong sumali.

Ang Cyberfair ay hindi lang isang paligsahan para mapaunti ang pagpapahalaga ng mga tao. Pinapahalagahan naming ang proyektong ito hindi lang dahil gusto naming magkapera. Ginagawa naming ito ng mabawasan ang hilig ng tao na gumawa ng maling paraan para makasira sa kapaligiran. Ang illegal na pagputol ng puno ay isa sa mga suliranin.

Ginagawa ko ang aking makakaya para sa proyektong ito kaya ako'y umaasa na ang pagtulong ko ay talagang makakatulong.